ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

                         ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

 1. Одобрява стратегията за развитие на ОУ "РЕДЖЕБ КЮПЧЮ" и приема ежегодния отчет на директора за изпълнието й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училището, и инспектирането на училището;
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи , както  и за отчета за изпълнението му;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за бъзвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план - прием;
 11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;
 13. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието - Бургас или на министъра на образованието и науката.