ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Административни услуги

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование--->ТУК

Приемане и преместване на ученици---->ТУК

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства--->ТУК

Вътрешни правила за организация на административното обслужване---->ТУК

Заявление за издаване на удостоверение за преместване -->ТУК

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава --->ТУК

Заявление за записване-->ТУК

Заявление за преместване -->ТУК