ОУ Реджеб Кюпчю
Основно училище в с. Топчийско, обл. Бургас

Проекти

   

От януари 2012 година ОУ“Реджеб Кюпчю“ работи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 


   Поради големия интерес към целодневната форма на организация на учебния процес от учебната 2013/2014 година в училището са открити 6 групи – 1 в първи,1 във втори,1 в трети, 1 в четвърти, 1 в 5-6 клас сборна група и 1 в седми клас.

 


   Предназначен е за подобряване на целодневната организация на учебния процес в училището, в съответствие с неговата специфика и конкретни потребности. Включва всички дейности в полуинтернатните групи в средищното училище за постигане на качествен образователно- възпитателен процес при зачитане интересите и отчитане възможностите за личностно развитие на децата.

 


   Възпитателната работа в ПИГ е подчинена на общите цели на училището, съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочена и към осмисляне на свободното им време. С иновативни форми на работа да се предизвика удовлетворение от училищния живот и от техния личен принос за обогатяването му
Часовете в ПИГ имат следното разпределение за деня:

  • обяд, отдих – 2 часа
  • самоподготовка – 2 часа
  • занимания по интереси – 2 часа

   Часовете за отдих и обяд се провеждат след приключване на учебните занятия на учениците. По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение.

 


   За пълноценното и здравословно хранене на учениците, се осигурява топъл обяд в стола на училището.

 


   Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците,се осигуряват учители-специалисти. Часовете за самоподготовка се провеждат в класните стаи.

 


   Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация, където се редува обучение с игри. Тези дейности се провеждат в компютърния кабинет, спортната площадка и библиотеката.

 


   Възпитателите, които провеждат самоподготовките, отдиха, храненето и заниманията по интереси, прилагат иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в екип, упражнения свързани с развитието на логическото мислене на учениците.

 


   Възпитателите ежедневно дават информация на родителите за индивидуалните постижения на всеки ученик и акцентират на пропуските му, с цел подобряване качеството на образованието.

 


   Учителите на паралелките и възпитателите работят в екип за осъществяване на общата цел – развитие личността на ученика.